Půjčovní řád

Půjčovní řád

 

Objednání:


 1. Na výběr šatů  doporučujeme se předem objednat (telefonicky, na strankách houseofdress.cz nebo osobně). Bez objednání se Vám budeme věnovat, pokud tím nenarušíme čas rezervovaný jiným zákazníkem.

 2. Z provozních důvodů můžeme objednaný termín a čas zkoušky nedodržet. V takovém případě Vám bude nabídnut jiný, nejbližší možný termín zkoušky.

 3. Délka zkoušky společenských šatů závisí na množství zkoušených modelů, ale standardně je 60 minut. Délka zkoušky svatebních šatů závisí na množství zkoušených modelů, ale standardně  je  90 minut. Pokud již předem víte, že budete na svou zkoušku vyžadovat delší čas, prosíme, informujte nás o tom při objednání termínu zkoušky.

 4. Zkoušení svatebních / společenských šatů není zpoplatněno během normální pracovní doby.

   

 1. Zkoušení svatebních / společenských šatů mimo normální pracovní dobu je zpoplatněno částkou 400,-Kč, poplatek je hrazen za zkoušku v max. délce 90 minut.

 2. Od poplatku je zájemce osvobozen, když dojde k závazné rezervaci šatů.

 3. Na zkoušku doporučuje vzít s sebou obuv, která bude určovat výši podpatku ve svatební den nebo den společenské události.

 4. Na zkoušku, z důvodu ochrany šatů, prosíme přijít bez silného make-upu, jímž by mohlo dojít k zašpinění šatů a šperků, jimiž mi by mohlo dojít k zatržení látky šatů.

 

 

Rezervace šatů


 1. Při závazné rezervaci svatebních šatů je požadována úhrada nevratné zálohy ve výši 50 % z celkové ceny půjčovného.  Při zrušení závazné rezervace nebude záloha vrácena.

 

 1. Při závazné rezervaci společenských šatů je požadována úhrada nevratné zálohy ve výši 30 % z celkové ceny půjčovného.  Při zrušení závazné rezervace nebude záloha vrácena.

 2. Při změně termínu svatby  nebo společenské události bude záloha uznána na nový termín.  Rezervované svatební šaty / společenské šaty budou na nový termín zapůjčeny pouze, pokud je možno je na nově  požadovaný termín zapůjčit (nebudou-li již rezervovány jiným zákazníkem). V takovém případě budou nabídnuty k zapůjčení jiné svatební šaty / společenské šaty s uznáním již složené zálohy (v tomto případě pak nemusí činit 50% z celkové ceny půjčovného). Složená záloha je nadále v plné výši považována za nevratnou. V případě, že z nově nabídnutých svatebních šatů / společenských šatů nebude zákaznicí učiněn výběr, nenese pronajímatel za tuto situaci odpovědnost. Složená záloha je pak i nadále v plné výši považována za nevratnou.

 3. Vybraný model svatebních šatů nebo společenských šatů je možno bez sankce vyměnit za jiný, přičemž doplatek ceny půjčovného bude roven ceně půjčovného nově zvolených  šatů, po odečtení původně složené zálohy.  Pro případ, že původně zarezervovaný model šatů, byl z požadavku zákaznice upravován, je zákaznice povinna zaplatit salónu odměnu za provedené krejčovské práce. Změna modelu svatebních šatů nebo společenských šatů je možná, pouze v případě, že nově zvolený model, je možno na požadovaný termín zapůjčit. V případě nemožnosti zapůjčení nově zvoleného modelu, z důvodu rezervace šatů jinou zákaznicí, platí nadále závazná rezervace původně vybraného modulu šatů.

 4. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud po jejím uzavření, dojde k zmaření účelu pronájmu na straně svatebního salonu (např. šaty nebudou z jakéhokoliv důvodu na sjednaný termín k dispozici). V případě odstoupení od smlouvy o pronájmu, bude vrácena složená záloha v plné výši.Doba pronájmu šatů


 1. Doba pronájmu svatebních šatů je dána standardně v délce 3 dnů, a to od pátku 12:00 hod do pondělí následujícího týdne 12:00 hod. V případě potřeby jiného času vyzvednutí a vrácení  je třeba se individuálně domluvit. Standardní čas vyzvednutí a vrácení šatů může být z provozních důvodů posunout. V takovém případě bude zákazník včas informován.

 

 1. Doba pronájmu společenských šatů je dána standardně v délce 2 dnů, a počíná běžet osobním převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele a končí dnem fyzického vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli. Předmět nájmu je možné převzít v den plánované události, pro kterou je Předmět nájmu pronajímán, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Navrácení Předmětu nájmu probíhá vždy do 12:00 hod. ve dne bezprostředně následujícím po konání události, na kterou byl Předmět nájmu pronajat. V případě potřeby jiného času vyzvednutí a vrácení  je třeba se individuálně domluvit.
 2. V případě potřeby pronájmu šatů na více dní, je možná individuální domluva. V ceně za pronájem bude pak zohledněna požadovaná časová specifikace.

 


Zašpinění, poničení, úpravy šatů


 1. V ceně částky za pronájem svatebních šatů / společenských šatů je zohledněno zašpinění  prachem a make-upem, související s běžným užíváním. V případě poškození Předmětu nájmu anebo v případě jeho znečištění, Ize-li Předmět nájmu uvést do původního stavu, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na uvedení Předmětu nájmu do původního stavu. Výši těchto nákladů stanoví pronajímatel s ohledem na rozsah poškození / znečištění. Nájemce bere na vědomí, že silně znečištěné šaty musí být prány vícenásobně anebo mohou vyžadovat nákladné čištění.Vyhněte se také bublifukům a prskavkám.

 2. Je zakázáno zákazníkům, jakékoliv odstraňování zašpinění šatů, závojů nebo jiných doplňků, neboť může dojít k nevratnému poškození.

 

 1. Poškození šatů není účtováno v ceně pronájmu šatů.  Výše případné úhrady poškození je dána rozsahem poškození a bude určena pronajímatelem po zjištění rozsahu poškození a nákladu na opravu.

 2. Budou-li šaty nebo doplňky zničeny neopravitelně, bude požadována úhrada celkové hodnoty šatů snížená o částku zaplacenou na půjčovném. Celková hodnota a cena za půjčení šatů jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o půjčení šatů.

 3. Za překročení doby nájmu uvedené v této smlouvě náleží pronajímateli smluvní pokuta za každý započatý den, od prvního dne prodlení s vrácením do dne vrácení včetně. V případě znemožnění dalšího nájmu jinému nájemci v již smluveném termínu náleží dále pronajímateli k již definované pokutě náhrada újmy vzniklé překročením doby nájmu.

 4. Svatební salón nemůže půjčené šaty pojistit, doporučuje však, aby si pro případnou škodu nebo ztrátu pojistil svatební šaty zákazník.


Ztráty


 1. Za ztrátu firemního vaku se účtuje 600,- Kč (vč. DPH)

 2. Za ztrátu firemního ramínka se účtuje 50,-Kč. (vč. DPH)