Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením Smlouvy o koupi movité věci (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Alex Studio s.r.o., IČ 194 58 649, se sídlem Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař, jako Prodávajícím (dále též jen jako „Prodávající“) a fyzickou osobou která uzavírá Nájemní smlouvu či Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, jako Kupujícím (dále též jen jako „Kupující“), a to přímo v provozovně obchodníka (Kupní smlouva dále jen jako „Smlouva“).

1.2 Prodávající je pro účely obchodních podmínek a Smluv společnost Alex Studio s.r.o., IČ 194 58 649, se sídlem Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař, z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 386949.

1.3 Kontaktními údaji Prodávajícího jsou telefonní číslo: 222 252 795, email: info@houseofdress.cz, web: www.houseofdress.cz, sídlo provozovny na adrese Lidická 829/3, 150 00 Praha 5 Smichov.

1.4 VOP jsou nedílnou součástí Smluvy, když Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Podpisem Kupní smlouvy potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením Kupní smlouvy obsažená v čl. II, a Podmínky ochrany osobních údajů, srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje ve znění platném a účinném v době uzavření Kupní smlouvy.

1.6 Aktuální platné znění VOP je zveřejněno na internetové stránce www.houseofdress.cz a dále je umístěno v provozovně Prodávajícího. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.9.2023.

1.7 V případě, kdy dojde ke sjednání odchylných ustanovení v Kupní smlouvě, než je dáno v těchto VOP, mají tato ustanovení přednost před ustanoveními VOP.

1.8 Kupující si je vědom, že mu uzavřením některé ze Smluv nevznikají žádná práva napoužívání registrované značky, obchodního názvu, firemního loga aj. Prodávající, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 1. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

2.1 Prodávající sděluje, že:

 1. a) Náklady vzniklé Kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením některé ze Smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. b) Neuzavírá Smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
 3. c) V případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit v provozovně Prodávající, případně se lze obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.2 Sjednání schůzky za účelem uzavření Kupní smlouvy se řídí těmito pravidly:

 1. a) Objednání schůzky za účelem uzavření Kupní smlouvy v provozovně Pronajímatele je možné telefonicky, emailem, osobně v místě provozovny Pronajímatele nebo přes web: www.houseofdress.cz..
 2. b) Objednání schůzky dle tohoto článku není podmíněno uzavřením Kupní smlouvy.
 3. c) Sjednaný termín schůzky za účelem uzavření Kupní smlouvy může být Nájemcem zrušen telefonicky, osobně v místě provozovny Pronajímatele.
 4. d) Pronajímatel má právo zrušit objednaný termín schůzky v případě, že nastane některá z událostí vis maior a nastane tak nemožnost plnění ze strany Pronajímatele. O zrušení objednaného termínu schůzky bude Nájemce bezprostředně informován, a současně mu bude nabídnut nový termín schůzky.

III. Doručování

3.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat vzájemně prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Závěrečná ustanovení

4.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smluv, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

4.2 Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupující překlad textu Smluv, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smluv v českém jazyce.

 

PRODEJ ŠATŮ

 1. Předmět koupě

1.1 Předmětem koupě jsou svatební a společenské šaty presentované na webové stránce www.houseofdress.cz nebo v provozovně Prodávajícího (dále jen jako „Předmět koupě“).

1.2  Informace o Předmětu koupě jsou uvedeny u jednotlivých položek Předmětu koupě v provozovně Prodávajícího, a to na kartě u jednotlivých šatů, která obsahuje název modelu a kupní cenu.

 1. Kupní cena

2.1  Kupní cena Předmětu koupě je uvedena na každých šatech určených ke koupi, a to na kartičce spolu s dalšími informacemi o Předmětu koupě, a to spolu s názvem modelu a kupní cenou.

2.2  Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, inflaci nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2.3  Případnou individuální úpravu šatů je nutné sjednat s Prodávajícím, když tato úprava je zpoplatněna, stejně tak jako případné praní a žehlení šatů.

2.4  Kupní cena je platná v čase uzavření Kupní smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.5  Kupní cena je splatná v den převzetí Předmětu koupě stranou kupující, a to v hotovosti v provozovně Prodávající, či na bankovní účet Prodávající.

2.6  Kupní cena je považována za uhrazenou dnem jejího zaplacení k rukám strany prodávající či připsáním na bankovní účet Prodávající.

2.7  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k Předmětu koupě. Kupující se stane vlastníkem Předmětu koupě úplným zaplacením kupní ceny.

III. Uzavření kupní smlouvy, předání předmětu koupě

3.1  Kupní smlouvu je možné uzavřít po potvrzení dostupnosti zboží Prodávajícím v jeho provozovně.

3.2  Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili Kupní smlouvu.

3.3  Kupní cena je splatná při předání Předmětu koupě Kupující, není-li dohodnuto jinak.

3.4  Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě není nový, že tento byl v minulosti užíván pro účely půjčovny a přijímá tak Předmět koupě s přihlédnutím k opotřebení způsobenému dřívějším užíváním, tedy přijímá Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím tak jak stojí a leží.

3.5  Prodávající vystaví Kupující pokladní doklad.

 1. Přechod nebezpečí škody na věci, Náhrada škody

4.1  Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Předmětu koupě. Stejné následky má, nepřevezme-li Kupující Předmět koupě, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

4.2  Prodlením Kupujícího s převzetím Předmětu koupě vzniká Prodávající právo Předmět koupě po předchozím upozornění opětovně prodat poté, co poskytl Kupujícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání Předmětu koupě podmíněno.

4.3  Kupující užívá Předmět koupě na vlastní nebezpečí, když Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu v souvislosti s užíváním Předmětu koupě.

4.4  Kupující je povinen při převzetí Předmětu koupě od Prodávající zkontrolovat a nahlásit Prodávajícímu případné vady. Vady, které nebudou Kupujícím nahlášeny Pronajímateli při převzetí Předmětu koupě, se považují za škody způsobené Kupujícím.

 1. Odpovědnost Prodávajícího

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět koupě při převzetí nemá jiné vady, než ty, na které byl případně Kupující upozorněn, a které jsou výslovně uvedeny v Kupní smlouvě s přihlédnutím k dřívějšímu užívání Předmětu koupě. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět koupě převzal,

 1. má věc  vlastnosti,  které  si  strany  ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

5.2 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.3 Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Odstoupení od smlouvy, odstupné

6.1  Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2  Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829/1 OZ odstoupit od Kupní smlouvy, a to do 14 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě.

6.3  V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět koupě musí být Prodávajícímu vrácen do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy Prodávající, a to osobně v provozovně Prodávající. Předmět koupě musí být vrácen nepoškozený, neopotřebený nad rámec opotřebení při uzavření Kupní smlouvy, neznečištěný a v původním obalu.

6.4  Náklady na navrácení Předmětu koupě Prodávajícímu nese Kupující.

6.5  V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupující do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupující přijal, není-li dohodnuto jinak.

6.6  Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupující dříve, než při vrácení Předmětu koupě Prodávajícímu.

6.7  Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu koupě je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupující na vrácení Kupní ceny.

6.8  Kupující nemá právo mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy pokud:

 1. a)  byl Předmět koupě upraven dle přání Kupující nebo na jeho osobu,
 2. b)  v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.9  Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, pokud nedojde k úhradě kupní ceny ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

VII. Vady a jejich reklamace, odstoupení

7.1  Právo Kupující z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího.

7.2  Prodávající odpovídá Kupující, že v době převzetí Předmětu koupě:

 1. a)  má Předmět koupě vlastnosti, které si Smluvní strany ujednali, případně vlastnosti, které jsou Prodávajícím popsány na kartě u Předmětu koupě, a které je možné rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží a s ohledem na jeho dřívější užívání pro účely půjčovny Prodávající,
 2. b)  Předmět koupě se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se obvykle užívá,

7.3  Kupující je povinen při přechodu nebezpečí škody na věci Předmět koupě důkladně prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech.

7.4  Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu při prohlídce zjistí a uchovat Předmět koupě v takovém stavu, aby vada mohla být Prodávající přezkoumána. Neoznámí-li Kupující vadu Prodávající při převzetí Předmětu koupě, pozbývá práva na odstoupení od Kupní smlouvy.

7.5  Prodávající rozhodne o reklamaci ihned a ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměření podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně případného odstranění vady musí být provedena bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.

7.6  Prodávající informuje písemně kupující o výsledku reklamace.

7.7  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925 NOZ a § 2117 a 2161- 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.